Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN voorwaarden SCOGO K.v.K nr.: 12015982

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken en diensten door Scogo –  en lees ScogoMobility-Stepsscogomobility.com

1.2 Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze voorwaarden indien en voor zover deze afwijkingen door de directe van Scogo schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtgever binden Scogo uitsluitend voor zover zij door haar directieschriftelijk zijn bevestigd.

1.4 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5 Scogo heeft steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door Scogo ook van toepassing worden verklaard op reeds vóór die wijziging gesloten overeenkomsten, mits deze wijzigingen de aan opdrachtgever op grond van deze voorwaarden toekomende rechten niet beperkt en Scogo de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte heeft gesteld.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven in prijslijsten en folders zijn vrijblijvend en gebaseerd op basis van de op het tijdstip van sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.

2.2 De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is 30 dagen. Na het verstrijken van deze termijn kan de opdrachtgever geen rechten meer ontlenen aan de aanbieding.

2.3 Alle door Scogo genoemde prijzen zijn incl. BTW.

2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.5 Geringe afwijkingen van de monstermaterialen, proefstukken of de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen, worden voorbehouden. In geval van tussentijdse modelwijzigingen is Scogo gerechtigd het gewijzigde model te leveren.

3. OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een bestelling heeft

 geplaatst en Scogo deze bestelling schriftelijk, dan wel elektronisch heeft

bevestigd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, aangebracht door de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

4.1 Alle leveringstermijnen worden door Scogo bij benadering opgegeven. Overschrijding van een leveringstermijn levert geen verzuim op, tenzij uitdrukkelijk

anders schriftelijk is overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.

4.2 De leveringstermijn bedraagt in geval van een koop op afstand als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden maximaal 30 kalenderdagen.

4.3 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Scogo een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 30 kalenderdagen. Indien ook deze levertijd anders dan door een aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid door Scogo is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien Scogo na een na verloop van deze levertermijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen 14 dagen aan haar verplichting voldoet. 

4.4 Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag van de feitelijke levering geldende prijzen. Prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in de fabrieksprijzen en valutakoersen zullen worden doorberekend. De opdrachtgever heeft het recht om tot tien dagen na kennisgeving van de wijziging de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen heffingen, mogen te allen tijde  worden doorberekend, ook indien deze wijziging is ingetreden ná het tot stand komen van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Vanaf het tijdstip dat de zaak is geleverd, komt deze voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien de zaak niet binnen drie dagen nadat aan de opdrachtgever is meegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is afgehaald, komt de zaak vanaf dat tijdstip voor rekening en risico van de opdrachtgever en is Scogo gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het binnen Scogo geldende tarief.

 4.6 Scogo is gerechtigd, zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar mening van Scogo een goede uitvoering bevordert.

4.7 Indien een opdracht dient te worden bespoedigd op verzoek van opdrachtgever kunnen overwerk en/of ander eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden  gebracht.

 4.8 In geval van beschadiging van goederen welke retour komen, behoudt Scogo zich het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening te brengen, of in uitzonderlijke gevallen, retourzendingen te weigeren.

5. BETALINGEN

5.1 Tenzij met schriftelijke goedkeuring van de directie van Scogo anders is overeengekomen moet betaling contant geschieden of op een door Scogo aan te wijzen bank-/girorekening bij de aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk 7 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.

5.2 Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Scogo, waartoe Scogo te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door Scogo verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door Scogo te bepalen wijze. De vooruitbetaling of aanbetaling bedraag steeds ten hoogste de helft (50%) van de koopprijs.

 5.3 Scogo kan een retentierecht uitoefenen jegens de opdrachtgever en derden op al hetgeen Scogo voor of namens opdrachtgever onder zich heeft, zolang door Scogo geleverde goederen of diensten niet volledig door opdrachtgever zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens Scogo verschuldigd is of zal zijn.

5.4 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalings- verplichting heeft voldaan of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surseance van betaling of diens faillissement aanvraagt c.q. wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens Scogo zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar met een rente gelijk aan de wettelijke rente gerekend vanaf de datum waarop opdrachtgever in verzuim verkeert, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag. Opdrachtgever zal nog eenmaal in de gelegenheid worden gesteld om voor (volledige) betaling zorg te dragen binnen veertien dagen na verzending van de aanmaning, zonder dat daaraan voor opdrachtgever incassokosten zijn verbonden, onverminderd het recht om terstond nakoming te vorderen. Indien sprake is van een geval als bedoeld in dit lid, heeft Scogo het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar keuze van Scogo, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens opdrachtgever.

 5.5 Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders is vermeld.

5.6 Indien Scogo overgaat tot ontbinding van een overeenkomst, heeft zij recht op schadevergoeding. De schade wordt daarbij vastgesteld op 15% van de factuurwaarde van het verkochte voertuig c.q. 15% van de factuurwaarde van de door Scogo op grond van de ontbonden overeenkomst verrichte of te verrichten prestatie, onverminderd de bevoegdheid om de werkelijke schade, zo deze meer bedraagt, van opdrachtgever te vorderen. Scogo is bevoegd een eventuele door opdrachtgever verrichte aanbetaling op de betreffende overeenkomst te verrekenen met haar schadevergoedingsvordering als in dit lid bedoeld.

5.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door Scogo worden gemaakt om tot incasso van door opdrachtgever verschuldigde bedragen te geraken, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde som met een minimum van € 40,-. Opdrachtgever is  bedoelde kosten verschuldigd na het verstrijken van de termijn gegeven in de aanmaning als bedoeld in lid 4.

6. REPARATIES

6.1 Opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van een opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering.

Indien de opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zal Scogo contact met opdrachtgever opnemen teneinde de meerkosten te bespreken. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met voldoening van de kosten van de door Scogo reeds verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de opgegeven termijn, zal Scogo opdrachtgever onverwijld daarvan op de hoogte stellen onder opgave van een nieuwe datum van aflevering.

 6.2 Bij reparaties tijdens normale werktijden (maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur) bedragen de voorrijkosten € 55,00 (incl. BTW). Indien reparatie onder garantie wordt verricht, worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, tenzij is overeengekomen dat de reparatiewerkzaamheden op een door opdrachtgever aangewezen locatie worden uitgevoerd en opdrachtgever op het overeengekomen tijdstip niet aanwezig was.

6.3 Vervangende onderdelen worden alleen aan de opdrachtgever afgedragen indien zulks bij het sluiten van de reparatieovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen.  In andere gevallen worden deze onderdelen aan Scogo om niet in eigendom overgedragen.

7. KOOP OP AFSTAND EN BUITEN VERKOOPRUIMTEN

7.1 Indien sprake is van een koop op afstand zoals bedoeld in afdeling 9A van Boek 7 BW en mits de gekochte zaak niet tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties die de opdrachtgever heeft aangegeven, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de zaak  de overeenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden.  Na ontbinding dient de opdrachtgever de geleverde producten per ommegaande, doch niet later dan binnen veertien (14) werkdagen, voor eigen rekening en risico te retourneren aan Scogo, voor zover van toepassing in de originele verpakking en met betrekking tot een scootmobiel nog niet mee gereden.

ALGEMENE VOORWAARDENVAN SCOGO(KvK 12015982) VOOR CONSUMENTEN

7.2 Indien sprake is van een koop die tot stand is gekomen na een persoonlijk bezoek van Scogo(waarbij het initiatief voor de afspraak in overwegende mate bij Scogo lag) kan de overeenkomst worden ontbonden binnen veertien (14) dagen na ondertekening van de overeenkomst. De kosten voor terugzending van de zaak  komen voor rekening van opdrachtgever.

7.3 Indien naar de beoordeling van Scogo een geleverde zaak tijdig en in goede staat met betrekking tot een scootmobiel nog niet mee gereden. aan haar wordt geretourneerd, zal de betaalde aankoopsom of het verschuldigde bedrag binnen veertien (14) dagen worden gecrediteerd.

7.4 Indien naar de beoordeling van Scogo de zaak beschadigd, (gedeeltelijk) verbruikt of gebruikt is, is Scogo gerechtigd de zaak niet in ontvangst te nemen, hetgeen de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet laat.

7.5 Scogo is gerechtigd iedere waardevermindering aan de geleverde zaak welke na retournering aan Scogo blijkt, in geld uit te drukken en dat bedrag als schadevergoeding te verrekenen met het door opdrachtgever betaalde bedrag.

7.6 Dit artikel geldt niet indien de overeenkomst de levering van showroom-, demonstratie- of gebruikte modellen betreft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.7 Binnen veertien (14) dagen nadat opdrachtgever te kennen heeft geven van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, zal de betaalde aankoopsom worden terugbetaald of het verschuldigde bedrag worden gecrediteerd, mits de zaak naar de beoordeling van Scogo tijdig en in goede staat aan haar is geretourneerd.

8. DUUROVEREENKOMSTEN: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

8.1 Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

8.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden opgezegd tegen het einde van de contractstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Indien de overeenkomst niet wordt opgezegd, zal de overeenkomst worden voortgezet voor onbepaalde tijd.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het aan Scogo uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Scogo is betaald. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die Scogo jegens de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens Scogo.

 9.2 Zolang de goederen van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, kunnen deze door de opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering aan derden.

9.3 De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan Scogo alle medewerking verlenen teneinde Scogo in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

10. ANNULERINGEN EN RUILING

10.1 De opdrachtgever heeft het recht de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of Scogo in haar verplichtingen is tekort geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Indien de opdrachtgever overgaat tot annulering van een koopovereenkomst, heeft Scogo recht op schadevergoeding. De schade wordt daarbij vastgesteld op 15% van de factuurwaarde van het verkochte product, onverminderd het recht om de werkelijke schade, zo deze meer bedraagt, van de opdrachtgever te vorderen. Indien de opdrachtgever binnen zeven dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Scogo het recht de opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat zij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt.

 10.2 Indien aan opdrachtgever een standaard voorraadproduct is geleverd, heeft opdrachtgever het recht dit product binnen veertien (14) dagen na levering om te ruilen voor een ander standaard voorraadproduct met een vergelijkbare waarde, mits de goederen onbeschadigd en niet gebruikt en  in de originele verpakking worden geretourneerd.

Electrische voertuigen zoals Steps die op kenteken zijn aangeschaft en uitgeleverd op naam koper kunnen niet retour worden genomen.

Na het accepteren van onze verkoop voorwaarden bij aankoop van een nieuwe step kunt u geen beroep doen op uw herroepingsrecht.
Dit in verband met het feit dat onze producten afschrijvings onderhevig zijn en wij in het geval van terugname uw product niet meer als nieuw kunnen beschouwen doordat er aan het kenteken een datum gekoppeld zit en wij in dat geval een in gebruik genomen product moeten terugnemen.

11. RECLAME EN GARANTIES

11.1 Op afgeleverde nieuwe zaken verleent Scogo 24 maanden garantie.  Op verslijtbare onderdelen, zoals accu’s, koolstofborstels, verlichting, banden  etc., verleent Scogo een garantie van 6 maanden. Voor occasions en/of gebruikte goederen geldt een garantie van 6 maanden (zie ook art. 6.3 omtrent de garantievoorwaarden). 11.2 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, zal Scogo op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging maken. Indien bij  aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, zal Scogo dit  op het ontvangstbewijs vermelden, in welk geval de opdrachtgever  beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Scogo schriftelijk dient te melden. Bij aanmelding buiten deze termijn dient de opdrachtgever aan te tonen dat de beschadiging reeds bij aflevering aanwezig was.

11.3 Garantie is alleen geldig met een ingevuld en ingeleverd garantiebewijs en voor zover storingen en/of gebreken niet zijn veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik,  onachtzaamheid of normale slijtage. Indien het product door de opdrachtgever wordt gedemonteerd vervalt de aanspraak op garantie.

11.4 Voor een onderhoudsabonnement, garantieverlenging en/of de speciale thuisbrengservice kan bij aflevering een afzonderlijke overeenkomst worden gesloten.

11.5 Opdrachtgever zal alle medewerking aan Scogo verlenen welke noodzakelijk is een reclame te beoordelen naar de kwaliteit van de geleverde prestatie.

11.6 Indien een gebrek is aangetoond heeft Scogo de keuze kosteloos te herleveren of een in overeenstemming toegepaste korting te verlenen.

11.7 Reclames zullen binnen een redelijke termijn worden afgehandeld.

11.8 Scogo verleent 5 jaar garantie op het chassis van een nieuwe scootmobiel uit de productrange van Scogo.

11.9 Scogo biedt de mogelijkheid tot service aan huis ten aanzien van  producten van Scogo met een minimale waarde van € 500,-.

11.10 Scogo is bereikbaar van maandag t/m vrijdag.

11.11 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van: • niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften • anders dan normaal gebruik • montage/installatie of reparatie door derden 11.12 Scogo garandeert de door haar verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie. Geconstateerde tekortkomingen dienen onverwijld aan Scogo te worden gemeld. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien de opdrachtgever zelf of derden zonder voorafgaande goedkeuring door Scogo werkzaamheden hebben  verricht die direct of indirect in verband staan met de door Scogo verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.

11.13 Indien een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dan dient de klacht binnen een bekwame tijd, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat de grond voor de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, te zijn ingediend. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van rechten. De termijn vangt aan op het moment van aflevering van een zaak c.q. het verrichten van een dienst. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken, zoals krassen en deuken, is na feitelijke levering geen mogelijkheid om een klacht in te dienen, behoudens door cliënt te leveren tegenbewijs.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.01 Scogo is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer wordt verstaan: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Scogo. 

12.02 Indien er sprake is van aansprakelijkheid ontstaat er pas een verplichting tot vergoeding van de schade wanneer de desbetreffende schade onder de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en de desbetreffende verzekering tot uitkering komt.

12.03 Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheid van Scogo beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door Scogo gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

12.04 Scogo is  niet aansprakelijk voor aan de opdrachtgever gegeven  belastingadviezen (zoals adviezen met betrekking tot  belastingaftrek en Persoonsgebonden Budget). Voor het berijden van een scootmobiel  is een WA-verzekering wettelijk verplicht gesteld. Opdrachtgever dient voor het afsluiten van een dergelijke verzekering zelf, zorg voor te dragen.

13. OVERMACHT

13.1 In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor Scogo ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Scogo gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onder mededeling aan de opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 12.2 Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt onder meer verstaan een van Scogo onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en ander ernstige storingen in het bedrijf van Scogo of diens leveranciers.

14. GESCHILLEN

14.1 Op alle overeenkomsten en transacties met Scogo is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

14.2 De rechter in het arrondissement waarin Scogo statutair is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit de tussen opdrachtgever en Scogo gesloten overeenkomsten voortvloeien te beslechten.

15. NIETIGHEID Indien een of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/ of een rechterlijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.